LOGGA IN


Norska flodpärlmusslor på fosterhem  ¦  11-11-16

Pilotprosjektet i Austevoll skal prøve å hjelpe elvemuslingen gjennom de
første, sårbare levemånedene. I de kommende år kan anlegget ha kapasitet
til å ta imot larver fra 24 truede bestander årlig. Läs mer.

Flodpärlmusslan i Lärjeån  ¦  11-10-09

Sportfiskarna i Göteborg har startat ett projekt för att återintroducera flodpärlmussla i ett antal biflöden till Lärjeån. Projektet finansieras via statliga medel inom ramen för biologisk återställning i kalkade vatten. Läs mer.

Miljööövervakning av stormusslor  ¦  09-10-07

Målet med den nationella musselövervakningen är att
• analysera de långsiktiga trenderna hos stormusselbestånd i sötvatten nationellt
• att bedöma ett urval av de svenska stormusselbestånden avseende
artsammansättning, föryngring – som indikatorer på ett naturligt ekosystem
• att avgöra om antropogen påverkan leder till oönskade effekter på
stormusselbestånd i sjöar och vattendrag
• att följa förändringar i populationsstorlek och täthet samt förändringar i ålders-
/storlekstrukturen i ett urval avgränsade bestånd av stormusslor

Syftet med det gemensamma delprogrammet är att:
- få en helhetsbild av status, hot och åtgärdsbehov, samt att få länen att arbeta samordnat.
- Samordna övrig övervakning i de vatten som musselövervakning utförs i (oavsett finansiär).
- Utbilda och kvalitetssäkra fältpersonal
- Verka för en enhetlig datalagring och anordna utbildning i den nya nationella databasen för stormusslor.

Handbok för restaurering av flodpärlmusslevatten; 09-10-07

Inom LIFE-projektet Flodpärlmusslan och dess livsmiljöer i Sverige har restaureringsåtgärder för att förbättra förhållandena för flodpärlmusslan och dess värdfisk genomförts i 21 vattendrag. De praktiska erfarenheterna är sammanfattade i denna handbok.

Presentationer från konferens om flodpärlmussla; 09-10-07

Den 12-14 augusti 2009 arrangerade Världsnaturfonden WWF tillsammans med Länsstyrelsen i Västernorrland en internationell konferens inför slutrapportering av LIFE-projektet;  Flodpärlmusslan och dess livsmiljöer i Sverige. Cirka 90 deltagare från 14 olika länder samlades under tre dagar i Sundsvall. Läs abstract och program samt se presentationerna på WWF´s hemsida.

Nya fynd av flodpärlmussla i Västerbotten  ¦  09-03-10

Länsstyrelsen i Västerbotten arbetat med att kartlägga flodpärlmusslans utbredning i länet. Man har undersökt vart förekomster finns, om föryngring existerar samt tagit reda på vilken utbredning musslan har inom ett vattendrag. Under 2008 återinventerades 4 vattendrag i länet och nya övervakningslokaler lades ut i 9 vattendrag. Förekomst av flodpärlmussla konstaterades i 6 nya vattendrag samt föryngring av flodpärlmussla i 6 nya vattendrag. Läs mer

Tillståndet för flodpärlmusslan i Sverige  ¦  08-10-17

Genom en enkätundersökning har det konstaterats att det finns flodpärlmusslor i 551 vattendrag i Sverige. Arten är vida spridd i Sverige och förekommer från Vramsån i Skåne till Hintsajoki i Norrbotten. Flest vattendrag med flodpärlmussla finns i sydöstra norrlands kusttrakter, där Västernorrlands tillsammans med Gävleborgs län hyser ca 40 % av alla musselförande vattendrag. Tillståndet för musslorna varierar och andelen vattendrag med föryngrande bestånd är i Sverige bara 43-50 %. Läs mer »

Musselgenetik  ¦  08-10-17

En undersökning av den genetiska strukturen i populationer av flodpärlmusslan Margaritifera margaritifera från Nättrabyån, Mieån, Silletorpsån och Bräkneån har gjorts i Blekinge län.
Läs mer »